ให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการนับจำนวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ตามหนังสือ สพป.สก.เขต1 ที่ ศธ 04153/ว2844 ลว. 19 ส.ค.59 และที่ ศธ 04153/ว2845 ลว. 19 ส.ค.59 และจัดส่ง สพป.สก.เขต1 ภายในวันที่ 24 ส.ค.59

 

111  ไฟล์ของข้าราชการครู

222  ไฟล์ของลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ

ติดต่อเรา