พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ณ วัดคลองหินปูน วันที่ 19 สิงหาคม 2559

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

1000

Message us