โครงการศีลธรรม บุคลากรทางการศึกษา

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ วัดเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ด้านการประพฤติตนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ของจรรณยาบรรณของวิชาชีพ และเป็นแกนนำในการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปใช้ในการดำรงชีวิตและการประกอบวิชาชีพ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม ทั้งสิ้น ๙๗ คน ได้แก่

๑.      สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จำนวน ๗๕ คน

๒.      สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๘ คน

๓.      สังกัดคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา จำนวน ๘ คน

๔.      สังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๓ คน

๕.      สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ จำนวน ๓ คน

ซึ่งการดำเนินโครงการครั้งนี้ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

IMG_8481 IMG_8483 IMG_8486 IMG_8489 IMG_8493 IMG_8494 IMG_8499 IMG_8503 IMG_8510 IMG_8517

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ดูแล ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1