เลือกตั้งประธานนักเรียน

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม  นายสนั่น  มณีสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม  และคณะครูได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 อันเป็น 1 ในโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ และการปฏิบัติตนอย่างเหมาสม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.  ปลูกฝังให้ผู้เรียนเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในเบื้องต้นให้มากเท่าที่จะมากได้

2.  ให้ผู้เรียนรู้หน้าที่  มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม

3.  ให้ผู้เรียนมีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

4.  ให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมกับคนในสังคม

5.  ให้นักเรียนพูดจาสุภาพ  มีมารยาทและแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน และสังคม

เลือกตั้งในวันพฤหัสบดีที่ 12  มิถุนายน 2557 ในครั้งนี้ มีนักเรียนผู้ลงสมัครรับการเลือกตั้งทั้งสิ้น 2 คน คือ หมายเลข 1เด็กหญิงกฤษณา  จันทนาวงษ์  หมายเลข 2 เด็กชายพงศธร  กัลยา  และนี่คือ ภาพบรรยากาศการเลือกตั้ง  งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านคลองสิบสามนำมาฝากคะ

IMG_0158 IMG_0159 IMG_0204IMG_0166

IMG_0165  IMG_0169  IMG_0191 IMG_0193  IMG_0215IMG_0197

 

ติดต่อ สพป.สก.1