การเบิกค่าใช้จ่ายในการขนส่งจักรยานตามโครงการจักรยานพระราชทาน

แจ้งโรงเรียนรายชื่อดังแนบ

    ตามที่ สพฐ.จัดสรรค่าใช้จ่ายในการเดินทางรับจักรยานพระราชทานให้โรงเรียน และ สพป.สระแก้ว เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน

ตามหนังสือที่ ศธ 04153/ว 1879 ลว 7 มิถุนายน 2559 นั้น ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน ได้ดำเนินการจัดส่ง ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2559

scan0019

 

ติดต่อ สพป.สก.1