การดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และการดำเนินงานปกป้องคุ้มครองเด็กในสถานศึกาษา

อ้างถึงหนังสือสำคัญเลขที่ ศธ ๐๔๑๕๓/ว๒๗๒๙ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และการดำเนินงานปกป้องคุ้มครองเด็กในสถานศึกาษา ขอให้โรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้วเขต ๑ ทีเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส่ง ๑.แบบสอบถามการดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ๒.แบบสอบถามการดำเนินงานปกป้องคุ้มครองเด็กในสถานศึกษา ด่วนที่สุดภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙  เอกสารดังแนบ

scan0015

ติดต่อ สพป.สก.1