การกรอกข้อมูลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้นป.1-4

แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดให้ดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนในการเตรียมประเมินการอ่านออก

เขียนได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนใดที่กรอกผ่าน SK1 Cloud แล้วข้อมูลคลาดเคลื่อน

ช่วยตรวจสอบหรือแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย ถ้าไม่สะดวกในการกรอกผ่านระบบ สามารถ Download แบบ

กรอกข้อมูลได้จาก Remote drive กลุ่มนิเทศฯ  ในการกรอกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชนขอให้กรอกด้วยเลข

อารบิก ไม่เว้นวรรค ไม่มีขีดระหว่างตัวเลข หรืออ่านคำชี้แจงจากแบบฟอร์มใน  Remote drive อีกครั้ง เพื่อการกรอก

ข้อมูลที่ถูกต้อง โรงเรียนใดที่กรอกข้อมูลแล้ว ในช่องใดกรอกไม่ถูกต้องรบกวนแก้ไขด้วย และส่งข้อมูลผ่านระบบ

เหมือนเดิม หรือสำรองไฟล์ส่งทางเมล์ [email protected]  ภายในวันที่ 31  สิงหาคม เพื่อดำเนินการรวบรวม

แยกตามระดับชั้นส่งสพฐ.ต่อไป  หากมีปัญหาต้องการสอบถามติดต่อเบอร์โทร 09-2246-6620 ศน.บุญตา

(ขณะนี้มีโรงเรียนกรอกข้อมูลมาแล้วประมาณ 90 โรงเรียน แต่ข้อมูลบางโรงเรียนก็ยังไม่สมบูรณ์)

 

 

 

ติดต่อเรา