ประเมินครูคศ.๒

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ท่านผอ.วันชัย ธนังไพศาล พร้อมด้วยคณะกรรมการการประเมินวิทยฐานะชำนาญการประกอบไปด้วย ท่านผอ.ชาญชัย ยืนยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน ครูเรืองอุไร เสือดี ครูคศ.๓ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ ได้เข้าประเมินนางสาวสุภาพร ไผโพธิ์ ครูคศ.๑ โรงเรียนบ้านน้ำซับเเจริญ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นคศ.๒

IMG_5105 IMG_5106 IMG_5108 IMG_5109 IMG_5110 IMG_5111 IMG_5112 IMG_5113 IMG_5115 IMG_5116 IMG_5118 IMG_5119 IMG_5120 koso2

เว็บไซด์โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญครับ

เฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญครับ

 

ถนอมจิตร  พอใจ  รายงาน

วันชัย  ธนังไพศาล  อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา