กิจกรรมปลูกฝังคุณะธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชนในเขตตำบลท่าเกษม

โรงเรียนบ้านท่าเกษม จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณะธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชนในเขตตำบลท่าเกษม

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา

  ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙  ณ วัดท่าเกษม

lll

 

mmm

 

ติดต่อเรา