กิจกรรมวัยใสไร้ความรุนแรง

กิจกรรมวัยใสไร้ความรุนแรง
ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปีงบประมาณ 2559
ได้จัดอบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 62 คน
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)
วันที่ 8 สิงหาคม 2559

1470699775036

1470699773164

1470699771231

1470699769660

1470699768185

1470699766515

ติดต่อเรา