ประชุมชมรมประชาสัมพันธ์

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุมชมรมประชาสัมพันธ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙  เพื่อประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมงานวันอาเซียน และงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมีกรรมการบริหารชมรมฯ เข้าร่วมประชุมประมาณ ๓๐ คน

IMG_0086 IMG_0087 IMG_0088 IMG_0089 IMG_0090 IMG_0091 IMG_0092 IMG_0093 IMG_0094 IMG_0095 IMG_0096 IMG_0097 IMG_0098 IMG_0099 IMG_0100 IMG_0101 IMG_0102 IMG_0103 IMG_0104

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ       กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท         อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา