การเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 14 ที่ ศธ 04153/ ว1995 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ให้โรงเรียนในสังกัดสมัครเรียนหลักสูตรธรรมศึกษา  ชั้นตรี  ชั้นโท ชั้นเอก  2 ช่องทาง คือ ระบบ online  ที่ http://www.dhammastudy.org ของสำนักแม่กองธรรมสนามหลวง และระบบ Offline  โดยจัดทำข้อมูลผู้สมัครเรียนในรูปแบบโปรแกรม Excel  ส่งไปที่ กศน.อำเภอในพื้นที่แต่ละโรงเรียน (ไม่ต้องส่งมาที่เขตนะครับ อยู่อำเภอใด ก็ส่งไปที่ กศน.อำเภอนั้น) ภายในเวลากำหนด  หากโรงเรียนใดยังไม่สมัคร กรุณาดำเนินการต่อด้วยครับ (เป็นนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี นโยบายด้านการศึกษาข้อที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อสร้างสังคมให้เข้มแข็ง) ตารางเวลาตามที่แนบ  และคู่มือการสอนทั้ง 3 ชั้น  สอบถามเพิ่มเติม ศน.วีรศักดิ์ 081 864 7350 

one 1 – Copy  

one 2 Copy

one 3 – Copy

three 1 – Copy     three 2 – Copy     three 3 – Copy       two 1 – Copy      two 2 – Copy     two 3 – Copy  

001

ติดต่อ สพป.สก.1