รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม อย.น้อย รับเกียรติบัตร

                     ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จัดอบรมกิจกรรม อย.น้อย เพื่อพัฒนาศักยภาพแก่ครู ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2559 นั้น

                     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้ออกเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่เข้าอบรม ตามสิ่งที่แนบ

                     ขอให้ครูที่มีรายชื่อตามแนบมาพร้อมนี้ รับเกียรติบัตรที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

IMG

ติดต่อเรา