บริษัท CIMBRIA บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์

บริษัท CIMBRIA 

บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 ชุด

วันที่ 27 กรกฏาคม 2559

ณ  โรงเรียนบ้านหนองปรือ

IMG_4398 IMG_4401 IMG_4403 IMG_4416 IMG_4419 IMG_4425 IMG_4428 IMG_4433 IMG_4437 IMG_4443

ผู้รายงาน  นางสาววันวลิต  เผ่าเผด็จการ  ครู ค.ศ.1

ถ่ายภาพ  นายอรรถวุฒิ  บุญที  ครู ค.ศ.1

ผู้อำนวยการผลิต  นายทวีศักดิ์  พึ่งบัว  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ติดต่อเรา