แห่เทียนเข้าพรรษา

แห่เทียนเข้าพรรษา

14  กรกฏาคม  2559

ณ  วัดบ้านหนองปรือ

IMG_3811 IMG_3819 IMG_3833 IMG_3836 IMG_3840 IMG_3841 IMG_3847 IMG_3850 IMG_3851

ผู้รายงาน  นางสาววันวลิต  เผ่าเผด็จการ  ครู ค.ศ.1

ถ่ายภาพ  นายอรรถวุฒิ  บุญที  ครู ค.ศ.1

ผู้อำนวยการผลิต  นายทวีศักดิ์  พึ่งบัว  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ติดต่อเรา