ขออนุมัติไปราชการ

แจ้งครูชมรมคณิตศาสตร์ที่มีรายชื่อตามคำสั่งที่ 228/2559  ให้นำแบบขออนุมัติไปราชการมาในวันจัดกิจกรรม          

อาเซียนด้วย เพื่อประกอบการเบิกค่าพาหนะ ถ้าโรงเรียนใดไม่มีแบบให้  Download จาก Remote drive กลุ่มนิเทศ

พร้อมให้ผู้บริหารลงชื่ออนุมัติการไปราชการให้เรียบร้อยด้วย

ติดต่อเรา