โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา”ป้องกันการทุจริต”โครงการโรงเรียนสุจริต

ตามหนังสือ ที่ ศธ 04153/ว 2342 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 แจ้งให้โรงเรียนสุจริต เครือข่าย 20 % แต่งตั้ง ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน พร้อมส่งคำสั่งถึง สพป.ภายใน 20 กรกฎาคม 2559 เพื่อเข้าร่วมการอบรม และส่งชื่อนักเรียน และครู เข้าอบรม กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ตามกำหนดังกล่าวด้วย จึงขอความร่วมมมือโรงเรียนที่ยังมิได้ดำเนินการ เร่งดำเนินการต่อไป 

โรงเรียนที่ยังไม่จัดส่ง จำนวน 15 โรงเรียน 1. บ้านคลองน้ำเขียว 2.บ้านคลองมะละกอ 3. บ้านเนินสวนอ้อย 4.บ้านเนินผาสุก 5.บ้านท่ากะบาก 6.บ้านคลองคันฉอ 7.บ้านคลองปลาโด 8. บ้านวังวน 9.บ้านเขาตะกรุบพัฒนา 10. วัดคลองตาสูตรสามัคคี 11. บ้านพรสวรรค์(วังน้ำเย็น) 12.บ้านวังรี 13.บ้านเขาดิน (เขาฉกรรจ์) 14.บ้านวังทอง 15.บ้านไทรทอง 

IMG

IMG_0001

ติดต่อเรา