แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่องการพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบการคัดลายมือ

อ้างถึงหนังสือราชการ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 2255 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เรื่อง การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการคัดลายมือของสถานศึกษาต้นแบบการคัดลายมือ โดยแจ้งปฏิทินการนิเทศ ติดตาม ไปแล้วนั้น ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเรื่องการนิเทศ ติดตาม เป็นการเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการดังนี้

  1. เชิญผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบการคัดลายมือเดิม จำนวน 12 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมในวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมการะเกด สพป.สระแก้ว เขต 1 
  2. เชิญผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบการคัดลายมือสมัครใหม่ จำนวน 52 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต 1
  3. สำหรับหนังสือราชการเชิญประชุมจะแจ้งในโอกาสต่อไป
ติดต่อเรา