รายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีทางการศึกษาของ สพฐ.

แจ้งโรงเรียนในสังกัดให้ศึกษาคู่มือการรายงานโครงการพัฒนาระบบบัญชีทางการศึกษาของ สพฐ. พร้อมกรอกข้อมูลดังกล่าว ที่เว็บไซต์ http://e-budget.jobec.in.th

ภายในวันที่  15  ส.ค.59  โดยให้ใช้ Username  และ  Password  (6 หลัก)  ขึ้นต้นด้วย  740XXX   หากจำรหัส  Username  และ  Password  ไม่ได้ติดต่อ 085-2827779  (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)   คู่มือ  1  2

ติดต่อ สพป.สก.1