ขอเชิญชวนมีส่วนร่วมยกย่องประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นทั่วประเทศในงาน “วันหม่อมงามจิตต์บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ครั้งที่ 31 ประจำปี 2559

ด้วยมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ร่วมกับมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ หน่วยราชการ

และองค์กรต่าง ๆ จะจัดงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ครั้งที่ 31 ประจำปี 2559

ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559   ซึ่งเป็นวันคล้ายวันถึงอนิจกรรมของหม่อมงามจิตต์ฯ 

    ในการนี้  จึงเชิญชวนร่วมบริจาคเงินตามกำลังศรัทธา ซึ่งหากบริจาคตั้งแต่ 20,000  บาทขึ้นไป

จะได้ลงโฆษณาสี่สีในหนังสือที่ระลึกครึ่งหน้า  บริจาค 50,000  บาทขึ้นไป  จะได้รับของที่ระลึกประทาน/ร่วมฉาย

พระรูปหมู่กับองค์ประธานในวันงานและลงโฆษณาสี่สีเต็มหน้า และใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ทั้งนี้ ใหู้้ีผู้มีจิตศรัทธาแจ้งความจำนงให้มูลนิธิฯทราบโดยตรง ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 ตามใบแสดงความ

จำนงดังแนบ

                             9

ติดต่อเรา