แจ้งโรงเรียนที่รับประเมินภายนอก รอบ 3 ปี 2544 เรื่องการส่ง SAR ให้ สมศ.

แจ้งโรงเรียน ขณะนี้ สมศ. ให้โรงเรียนที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ปีแรก (2554) จำนวน 18 โรงเรียน ให้ดำเนินการจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีล่าสุด (ปี 2558) ด่วน จึงให้โรงเรียนส่ง SAR ไปยัง สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ที่ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ เพื่อรวบรวมส่ง สมศ. ภายใน 15 สิงหาคม 2559 ต่อไป

02.08.59.1Scan

ติดต่อเรา