ประชุม กศจ.สระแก้ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จัดการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีนายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) เข้าร่วมการประชุมและทำหน้าที่เลขาฯ ในการประชุม

IMG_0001 IMG_9523 IMG_9524 IMG_9525 IMG_9526 IMG_9527 IMG_9528 IMG_9529 IMG_9530 IMG_9531 IMG_9532 IMG_9533 IMG_9534 IMG_9535 IMG_9536 IMG_9537 IMG_9538 IMG_9539 IMG_9540 IMG_9541 IMG_9542 IMG_9543 IMG_9544 IMG_9546 IMG_9547 IMG_9548 IMG_9549 IMG_9550 IMG_9551 IMG_9552 IMG_9553

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา