อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือช่อสะอาด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือช่อสะอาด ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต ๑ โดยมีนายบุญสม ทองทา รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ได้ให้เกียริติมาเป็นประธาน เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งในการจัดการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้ารับการอบรม จำนวน ๗๐ คน

IMG_0001 IMG_0002 IMG_0003 IMG_0004 IMG_0005 IMG_9303 IMG_9304 IMG_9309 IMG_9310 IMG_9311 IMG_9312 IMG_9313 IMG_9319 IMG_9320 IMG_9323 IMG_9324 IMG_9328 IMG_9329 IMG_9330 IMG_9331 IMG_9332 IMG_9333 IMG_9336 IMG_9337 IMG_9338 IMG_9341 IMG_9342 IMG_9344 IMG_9345 IMG_9346 IMG_9347 IMG_9348 IMG_9349 IMG_9350 IMG_9352 IMG_9354 IMG_9355 IMG_9356 IMG_9359 IMG_9361 IMG_9363 IMG_9364 IMG_9365 IMG_9366 IMG_9367 IMG_9368 IMG_9378 IMG_9379 IMG_9380 IMG_9381 IMG_9382 IMG_9383 IMG_9384 IMG_9385 IMG_9386 IMG_9387 IMG_9388 IMG_9389 IMG_9390 IMG_9391 IMG_9392 IMG_9393 IMG_9394 IMG_9404 IMG_9405 IMG_9410 IMG_9411 IMG_9412 IMG_9416 IMG_9418 IMG_9421 IMG_9423 IMG_9424 IMG_9425 IMG_9426 IMG_9427 IMG_9428 IMG_9429 IMG_9430 IMG_9431 IMG_9432 IMG_9433 IMG_9434 IMG_9435 IMG_9436 IMG_9437 IMG_9438 IMG_9439 IMG_9441 IMG_9444 IMG_9445 IMG_9446  IMG_9449 IMG_9450 IMG_9451 IMG_9452 IMG_9453 IMG_9454

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ       กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท         อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1