ให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมการจัดงานวันอาเซียนของชมรมคณิตศาสตร์

ให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมการจัดงานวันอาเซียนของชมรมคณิตศาสตร์ ในวันที่ 29 ก.ค. 2559  เวลา 13.00 น. ณ ห้องพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 1

นายปราโมทย์  บุญสมนึก          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสำลี

นายอาณัติ  สายโสภา              ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไผ่

นางวิไล  คู่แก้ว                          ครู  โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

นางพรรณิภา  หอมไกล             ครู  โรงเรียนวัดพวงนิมิต

นายอมร  สายใจ                        ครู  โรงเรียนบ้านคลองผักขม

นางสาวพัชรินทร์  ชะโยรมย์     ครู  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

นางสาวสุกัญญา  เอี่ยมสะอาด ครู  โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

นางสายใจ  ถานะวร                  ครู  โรงเรียนบ้านท่าเกษม

นางสาวปภัสรา  โพธิ์อ่อง         ครู  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่

นางสาวคนึงนิตย์  เรืองนาม     ครู  โรงเรียนวัดสระแก้ว

นางสุนีย์  เชื้อวงษ์                    ครู  โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

นายประหยัด  อ้อมชมภู            ครู  โรงเรียนบ้านวังยาง

นางสมหญิง  คายเลิศ               ครู  โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

นางพะเยาว์  ด้วงทอง               ครู  โรงเรียนบ้านหนองเตียน

นางอาตรีนา  อุ่นเรือน               ครู  โรงเรียนบ้านพระเพลิง

 

ติดต่อเรา