ประชุมคณะกรรมการ การจัดงานวันอาเซี่ยน ปี ๒๕๕๙

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ การจัดงานวันอาเซี่ยน ปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยใช้ชื่องานว่า “บูรพาสิกขา อาเซี่ยน ASEAN Knowledge Sharing 2016” กำหนดการจัดการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

IMG_0001 IMG_0002 IMG_0003 IMG_9250 IMG_9251 IMG_9252 IMG_9254 IMG_9255 IMG_9256 IMG_9257 IMG_9258 IMG_9259 IMG_9260 IMG_9261 IMG_9262 IMG_9263 IMG_9264 IMG_9265 IMG_9266 IMG_9267 IMG_9268 IMG_9269 IMG_9270 IMG_9271 IMG_9272 IMG_9273 IMG_9274 IMG_9275 IMG_9276

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา