การรับเล่มเอกสารสรุปผลการสอบ NT,O-NET และการใช้ข้อสอบกลาง

ด้วยกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษาได้จัดทำรายงานสรุปผลการสอบ NT,O-NET และการใช้ข้อสอบกลาง

ปีการศึกษา 2558 แล้วเสร็จ  จึงแจ้งให้โรงเรียนมารับเอกสารรูปเล่มได้ที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการจัดการศึกษา  ได้ตั้งแต่วันที่  27  กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป

ติดต่อเรา