โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือช่อสะอาด

       แจ้งโรงเรียนขยายโอกาสทุกแห่ง/โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว/โรงเรียนสุภวิทย์    ขอความร่วมมือโรงเรียนส่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนละ 2 คน  เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือช่อสะอาด ในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1   รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 

ติดต่อเรา