แจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุมจัดงานวันอาเซียน ปี 2559

ตามที่สำนักงานเขตพืื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 แจ้งเชิญประชุมการจัดงานวันอาเซียน ปี 2559 ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบรรณสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นั้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ขอแก้ไขข้อความหนังสือแจ้งจาก “เลขานุการและกรรมการทุกฝ่าย” เป็น “กรรมการและเลขานุการทุกฝ่าย”  ผู้เข้าร่วมประชุมตามกำหนดดังกล่าว ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการทุกฝ่าย กรรมการและเลขานุการทุกฝ่าย ผุ้บริหารโรงเรียนทุกคนตามคำสั่งที่ 215/ 2559 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 และคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกรทุกคน 

ติดต่อเรา