ต้อนรับคณะติดตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ต้อนรับคณะติดตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

IMG_9196 IMG_9197 IMG_9198 IMG_9199 IMG_9200 IMG_9201 IMG_9202 IMG_9204 IMG_9205 IMG_9206 IMG_9208 IMG_9209 IMG_9210 IMG_9211 IMG_9213 IMG_9214 IMG_9215 IMG_9216 IMG_9217 IMG_9218 IMG_9219 IMG_9220 IMG_9221 IMG_9222 IMG_9223 IMG_9224 IMG_9226

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1