แนวทางปฏิบัติกรณีการจัดยานพาหนะเพื่อำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติโดยหน่วยงานของรัฐ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจ้งว่าในการดำเนินการจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวก

แก่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติโดยหน่วยงานของรัฐ ให้สถานศึกษาพึงระวังและหลีกเลี่ยงในการ

จัดยานพาหนะของหน่วยงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติโดยหน่วยของรัฐ

และให้โรงเรียนถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน รายละเอียดดังแนบ

74

ติดต่อเรา