การรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2559

           แจ้งสถานศึกษาในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 ทุกโรง  เนื่องจาก สพฐ. ได้กำหนดออกติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในช่วงเดือนสิงหาคม 2559  ซึ่งเขตมีความจำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานของโรงเรียนเป็นรายโรง           ซึ่งกำหนดให้โรงเรียนรายงานในโปรแกรม KRS และ ARS และข้อมูลตัวชี้วัดที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมในโปรแกรม (ได้อบรมชี้แจงเมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2559) นั้น  จากการตรวจสอบข้อมูลการรายงานพบว่าบางตัวชี้วัดยังไม่ครบถ้วนตามเป้าหมายและเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับการติดตามและประเมินผลจาก สพฐ. ให้บรรลุผลสำเร็จในภาพรวมของ สพป.และโรงเรียนในสังกัด  จึงขอความร่วมมือโรงเรียนเร่งรัดรายงานผลการดำเนินงานและตรวจสอบข้อมูลการรายงานในโปรแกรม KRS/ARS และใน CLOUND ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ซึ่งบางตัวชี้วัดใช้ข้อมูลปีการศึกษา 2558 และบางตัวชี้วัดใช้ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2559  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)  และรายงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559  (ยกเว้นตัวชี้วัดที่ต้องรอผลจนถึงเดือนกันยายน 2559)

 

ติดต่อเรา