ตรวจสิ่งก่อสร้างมากกว่า 25 ปี

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายประเสริฐ ปรคนธรรพ์ ต่ำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการได้เข้ามาทำการตรวจสภาพอาคารและสิ่งก่อสร้างที่มีการก่อสร้างมานานมากกว่า 25 ปี โดยมีท่านผอ.วันชัย ธนังไพศาล และครูเรืองอุไร เสือดี ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล

checkbuild IMG_3641 IMG_3645 IMG_3646 IMG_3647 IMG_3648

เว็บไซด์โรงเรียนคลิ๊กเลยครับ

เฟสบุคโรงเรียนคลิ๊กเลยครับ

ถนอมจิตร  พอใจ  รายงาน

วันชัย  ธนังไพศาล  อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา