ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว (ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อวางแผนกำหนดยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดสระแก้วในการรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาของจังหวัดสระแก้ว ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว (ฉบับที่ ๓) ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติราชการด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของจังหวัดสระแก้ว

IMG_0202 IMG_0203 IMG_0204 IMG_0205 IMG_0206 IMG_0208 IMG_0209 IMG_0210 IMG_0211 IMG_0212 IMG_0213 IMG_0214 IMG_0215 IMG_0216 IMG_0217 IMG_0218 IMG_0219 IMG_0220 IMG_0221 IMG_0222 IMG_0223 IMG_0224 IMG_0225 IMG_0226 IMG_0228 IMG_0230 IMG_0231 IMG_0232 IMG_0234 IMG_0235 IMG_0236 IMG_0237 IMG_0238 IMG_0239 IMG_0240 IMG_0241 IMG_0242 IMG_0243 IMG_0244 IMG_0245 IMG_0247 IMG_0248 IMG_0249 IMG_0250 IMG_0251 IMG_0252 IMG_0254 IMG_0255 IMG_9192

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา