ประชุมวิทยากรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

ขอเชิญประชุมวิทยากรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรสสุคนธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 รายละเอียดดังแนบ

21.07.59.1Scan

ติดต่อเรา