แจ้งประชาสัมพันธ์

     อ้างถึงหนังสือที่ ศธ 04153/ว2411 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 แจ้งให้โรงเรียนรายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ปีการศึกษา 1/2559 โดยใช้ข้อมูล 10 มิถุนายน 2559 และให้โรงเรียนเข้าไปรายงานผลในระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 นั้น

     บัดนี้ เหลือเวลาอีกไม่นานให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานเข้าไปรายงานข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วมได้ จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 นี้เท่านั้น

     ขอบคุณครับ (ศน.สากล  พรหมศิริเดช)

21.07.59.1Scan

ติดต่อเรา