การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน

ตามหนังสือที่ ศธ 04153/ว2270 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559

ให้โรงเรียนรายงานผลการดำเนินการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพโครงการ

อาหารเสริม(นม)โรงเรียน นั้น

ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงาน ให้ดำเนินการโดยด่วนค่ะ

เนื่องจาก สพป.จะต้องรวบรวมส่ง สพฐ.ภายในวันที่ 20 ก.ค.59 

ขอบคุณค่ะ

test2

ติดต่อเรา