คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออก (เพิ่มเติม)

   แจ้งโรงเรียนในสังกัด  ด้วยเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นได้มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม)  จึงขอให้สถานศึกษาได้พิจารณาอนุญาตให้ผู้ได้รับแต่งตั้งตามประกาศ ไปเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันดังกล่าว ในวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา สังกัดเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา