แจ้งข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเครื่องมือทางการศึกษาที่เหมาะสม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเครื่องมือทางการศึกษาที่เหมาะสมกับสุขภาวะทางกายภาพของเด็กและเยาวชนของคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน ตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้) แบบข้อเสนอ

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา