แจ้งสถานศึกษาให้จัดทำแบบรายงานการจัดกิจกรรมการออกเสียงประชามติ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว ได้จัดประชุมครูในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ /เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗  และครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการออกเสียงประชามติในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ นั้น

ในการนี้ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัด จัดทำแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว ตามแบบรายงานหนังสือคู่มือครู (เล่มสีชมพู หน้า ๒๖) แล้วส่งมายัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อจะได้รวบรวมส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว ต่อไป

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา