ขอเชิญร่วมโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญสถานศึกษาในสังกัดร่วมส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีเวทีแสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมประกวดวาดภาพและภาพยนตร์สั้น ภายใต้หัวข้อ “Stronger Together เราจะเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน” เพื่อปลูกฝังความรักและสมัครสมานสามัคคีกัน  สำหรับโรงเรียนที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.จิตสำนึกรักเมืองไทย.com ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สอบถามโทร ๐๒- ๕๓๙ ๘๔๔๗

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา