การอบรมเชิงปฏิบัติการชมรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา กีฬาและนันทนาการ

ชมรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา กีฬาและนันทนาการให้โรงเรียนในสังกัดส่งครูที่เป็นสมาชิกชมรมหรือครูที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษาเข้ารับการอบรมโรงเรียนละ 1 คน ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เวลา 08.00 – 16.30 น. ดังแนบ

14.07.59.1Scan

ติดต่อเรา