การกรอกข้อมูลการสอบอ่านชั้นป.1-4 ปีการศึกษา 2559

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลโรงเรียน และข้อมูลนักเรียนในการเตรียมการสอบ

อ่านชั้นป.1-4 ได้ที่ สพป.สระแก้ว เขต 1  SK1 CLOUD กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่

15  สิงหาคม 2559 

ติดต่อเรา