แจ้งเกณฑ์การประกวดผลงานอาเซียนของผู้บริหารและครูผู้สอน ปี 2557

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จะดำเนินการประกวดและแข่งขัน
ผลงานการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน เนื่องในวันอาเซียน
ปี 2557 (ASEAN Day 2014) ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 นั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้จัดส่งเกณฑ์การประกวดมาพร้อมนี้ASEAN Best Practice

ASEAN innovation

ASEAN Lesson Plan

ASEAN research

ติดต่อเรา