ให้โรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูลผลการสอบภาษาอังกฤษระดับสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558 ดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จ

ด้วย สพฐ.แจ้งจัดเก็บข้อมูลภาษาอังกฤษ  จึงขอความร่วมมือโรงเรียนกรอกจำนวนผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้ารับการประเมินความสามารถด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของสถานศึกษา จำแนกตามผลการประเมินใช้ข้อมูลผลการสอบภาษาอังกฤษระดับสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558 โดยแปลผลการตัดสินเป็น 4 ระดับ ตามแนวปฏิบัติการวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในลิงค์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DLVopArSvo9UU4iXFM1IPwQhMiP3Ns2NlYlAAGF3OPo/edit?usp=sharing

ติดต่อ สพป.สก.1