แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์

จังหวัดสระแก้ว ได้แจ้งแนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และมาตรการในการลดการแพร่กระจายเนื้อหาอันไม่เหมาะสม บนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับภาครัฐ เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้งานอินเตอร์เน็ตเพื่อสังคมออนไลน์ให้เหมาะสม และป้องกันการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.sakaeo.go.th หัวข้อ “หนังสือเวียน”

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา