ขอเชิญร่วมรณรงค์การหลีกเลี่ยงการปล่อยโคมลอยในเทศการเข้าพรรษา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัด ให้จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกัน และลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินฯ การปล่อยโคมลอย / โคมควัน และการจุดบั้งไฟ ในช่วงวันอาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จึงขอให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจให้แก่นักเรียนและชุมชน เพื่อให้ตระหนักถึงความเดือดร้อนและอันตราย ของการปล่อยโคมลอย โคมควัน การจุดบั้งไฟ ดังกล่าว

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา