แต่งตั้งคณะวิทยากรให้การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต ๒ดำเนินโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.) ระหว่างวันที่  ๒๕ – ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และขอเชิญคณะกรรมการ/วิทยากรผู้ให้การฝึกอบรม เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการฝึกอบรมฯในวันพุธที่ ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น.  ณ ห้องบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เอกสารดังแนบ

scan0011

ติดต่อเรา