การใช้สื่อบูรณาการอ่าน การคิด สู่การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้แจ้งหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 1827 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2559 เรื่องการใช้สื่อบูรณาการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา สพฐ. ให้ติดตามการใช้สื่อที่จัดสรรให้ โดยให้โรงเรียนส่ง Best Practices การใช้สื่อดังกล่าว ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 นั้น โรงเรียนใดที่ยังไม่ส่งให้ส่งด่วนภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2559

ติดต่อเรา