ขอเชิญร่วมประกวดคำขวัญ หัวข้อ “คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย”

จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญร่วมประกวดคำขวัญ หัวข้อ  “คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย”  เพื่อให้เกิดความตระหนักและให้รู้คุณค่าของความเป็นไทย และส่งเสริมการใช้ภาษาไทย การสื่อความหมายอย่างชัดเจน  ชิงเงินรางวัล และโล่ประกาศเกียรตคุณ จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียด ได้ที่ www.culture.go.th (หัวข้อข่าวประกาศ) และส่งผลงานประกวดได้ที่ กลุ่มสนับสนุนกิจการพิเศษ กองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๕ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา