โรงเรียนบ้านท่าเกษม จัดกิจกรรมค่ายศิลปะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

โรงเรียนบ้านท่าเกษม จัดกิจกรรมค่ายศิลปะ

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสแสดงศักยภาพ
และผลงานที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน กลุ่มสาระศิลปะ ช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการ
และการแสดงออกด้านศิลปะอย่างมีประสิทธิภาพมีความรู้เกี่ยวกับศิลปะในแขนงต่างๆ

page1207255901 page1207255902 page1207255903 page1207255904 page1207255905

ติดต่อเรา